Výběrové řízení

Název zakázky: Rekonstrukce tělocvičny FK Slavonín
1) Identifikace zadavatele
Obchodní jméno: FK Slavonín, z.s.
Sídlo: Jižní 149/30, 783 01 Olomouc – Slavonín
IČ: 48807389
Osoba zastupující zadavatele: MUDr. Radovan Žižka, předseda
Kontaktní osoba: MUDr. Radovan Žižka, předseda
Mobil: 607 825 161
E-mail: sportslavonin@seznam.cz
2) Název zakázky
Rekonstrukce tělocvičny FK Slavonín
3) Druh zakázky
Stavební práce
4) Popis předmětu zakázky
Předmětem zakázky je jsou stavební úpravy tělocvičny ve vlastnictví FK Slavonín – rekonstrukce
opláštění tělocvičny, instalace moderního vytápěcího systému, pořízení nové osvětlovací techniky
v tělocvičně.
Podrobné informace o zakázce jsou součástí zadávací dokumentace, která je dostupná na vyžádání u
kontaktní osoby.
Zadavatel neumožňuje dílčí plnění.
5) Lhůta a místo pro podání nabídky
Lhůta pro podání nabídky začíná běžet dnem následujícím po uveřejnění oznámení a končí dnem
3.10.2018 v 10:00 hodin. Nabídky musí být do sídla zadavatele doručeny do skončení lhůty pro podání
nabídek.
Místem pro podání nabídek je adresa sídla zadavatele FK Slavonín, z.s. , Jižní 149/30, 783 01 Olomouc
– Slavonín. Nabídku je možné podat osobně (pouze v pracovní dny od 9:00 do 14:00 hod.) nebo poštou
na výše uvedenou adresu. V případě podání poštou je rozhodujícím datem pro přijatelnost nabídky
z časového hlediska den doručení nabídky na místo k tomu určené, nikoliv datum odeslání nabídky.
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ ZAKÁZKY
2/2
Nabídky podané po lhůtě pro podání nabídek hodnotící komise neotevírá. Zadavatel bezodkladně
vyrozumí účastníka výběrového řízení o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání
nabídek a byla vyřazena.
6) Kontaktní osoba zadavatele
Kontaktní osoba: MUDr. Radovan Žižka
Mobil: 607 825 161
E-mail: sportslavonin@seznam.cz
7) Ostatní podmínky
Zadavatel prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem
a nejedná se o zadávací řízení realizované dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů.
Nabídka bude podána v českém jazyce.
Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů,
je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
V Olomouci dne 17.9.2018